วัดวังน้ำแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวังน้ำแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 17 บ้านวังน้ำแดง. ต.ทุ่งทราย. อ.ทรายทองวัฒนา. จ.กำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0899594202
latitude :  16.28
longitude :  99.79
รายละเอียด :  วัดวังน้ำแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 บ้ำนวังน้ำแดง สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2502 โดยมีหลวงพ่อแสวง ฉนทโก(พระครูวชิรคุณาทร) รวบรวมแรงศรัทธาของชำวบ้านดำเนินการสร้างวัดมาเป็นลำดับ หลวงพ่อแสวงท่านเป็นพระที่ชาวบ้านวังน้ำแดงให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากท่านเป็นผู้มีควำมรู้ความสำมารถในงานช่างหลายสาขา และได้ศึกษาร่ำเรียนวิชาต่างๆ จากครูบาอาจารย์ในสมัยนั้น ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างที่สำคัญคือพระสมเด็จดำ พระสมเด็จแดง สิงห์ใหญ่ สิงห์เล็ก วัตถุมงคลที่ท่านสร้างไว้มีประสบการณ์มากมายเป็นที่ประจักษ์ของชาวบ้านวังน้ำแดงและชาวบ้านทั่วไป
การเดินทาง :  เดินทางสู่ถนนหมายเลข 1 ขับจาก ถนนหมายเลข 1084 และ ถนนหมายเลข 4004 ไป ตำบล ท่ามะเขือ ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย

จำนวนผู้เข้าชม :590