วัดชะแม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชะแม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074536604
latitude :  7.58
longitude :  100.41
รายละเอียด :  วัดชะแม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ บ้านชะแม ถนนเขาแดง ? ระโนด หมู่ที่ ๕ ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๖๕ เมตร ติดต่อกับทางเดินสาธารณะ ทิศใต้ยาว ๙๔ เมตร ติดต่อกับทางเดินสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๑๔๕ เมตร ติดต่อกับทางหลวงแผ่นดินสายเขาแดง ? ระโนด ทิศตะวันตกยาว ๑๓๕ เมตร ติดต่อกับทางเดินสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบกลางหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ โครงสร้างคอนกรีต หน้าต่างมีลวดลายกนก เป็นอุโบสถหลังใหม่ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๑ โครงสร้างไม้ พื้นคอนกรีต กฏีสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถองค์ใหญ่ ๑ องค์ องค์เล็ก ๑ องค์ วัดชะแม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๔๒ เดิมเรียกว่า ?วัดชะแม่? หรือ ?วัดชะแมะ? โดยมีเจ้าเถรโพธิเป็นหัววัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ สำหรับการศึกษานั้น ทางวัดได้ร่วมกับชาวบ้านได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นนับว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกในตำบลดีหลวง เจ้าอาวาส มี ๑๐ คือ รูปที่ ๑ พระเถรโพธิ รูปที่ ๒ พระสังข์ รูปที่ ๓ พระหิ้น รูปที่ ๔ พระต่าน รูปที่ ๕ พระขาว รูปที่ ๖ พระเกตุ, พระกลิ้ง, พระแก้ว, พระนุ่น พ.ศ. ๒๔๘๐ รูปที่ ๗ พระเคว็จ เตชปุญฺโญ พ.ศ. ๒๔๘๕ รูปที่ ๘ พระนิตย์ สุวิชาโน พ.ศ. ๒๕๑๐ รูปที่ ๙ พระเทศ พ.ศ. ๒๕๑๗ ? ๒๕๑๘ รูปที่ ๑๐ พระอธิการเลื่อน ฆงฺคสฺสโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมา วัดชะแม มีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน ......๗....รูป
การเดินทาง :  วัดชะแม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา การเดินทางมาวัดชะแมแห่งนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเดินทางมาด้วยรถส่วนตัว การเดินทางสะดวกสบาย ซึ่งมีรถประจำทางอยู่เกือบทุก 30 นาที สามารถเลือกเดินทางได้โดยรถตู้สาย ระโนด-สงขลา ,ระโนด-หาดใหญ่ นอกจากนั้นก็ยังมีรถสองแถวบริการตลอดสาย

จำนวนผู้เข้าชม :370