อุทยานบ่อน้ำร้อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานบ่อน้ำร้อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081-4775296
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อุทยานบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีลักษณะทางกายภาพที่เด่นชัดคือมีบ่อน้ำแร่จำนวนมากถึง ๙ บ่อ น้ำในบ่อมีอุณหภูมิร้อนจัดอยู่ตลอดปี นอกจากนี้ยังมีกลุ่มไอกำมะถันลอยขึ้นมาจากผิวน้ำ และบ่อน้ำพุนี้มีลักษณะพิเศษอีกอย่างคือ มีบ่อน้ำพุร้อนล้อมรอบบ่อน้ำเย็นที่อยู่ตรงกลาง ในห้วงเวลาที่ผ่านมาอุทยานบ่อ น้ำร้อน ตำบลวังหินได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม อุทยานบ่อน้ำร้อนตำบลวังหินนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในอำเภอบางขันและนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้ว ยังเป็นสถานที่สำหรับการทัศนศึกษา , เข้าค่ายแรมคืนของลูกเสือ-เนตรนารี ฯลฯ
การเดินทาง :  ระยะทางห่างระหว่าง ตัวเมืองทุ่งสง ประมาณ 25 กิโลเมตร ระยะทางห่างระหว่าง อำเภอบางขัน ประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :433