วัดท่าอิฐ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าอิฐ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  1 หมู่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  089 157 9038
latitude :  13.90
longitude :  100.48
รายละเอียด :  เป็นวัดที่มีอายุกว่า 200 ปีก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2316 เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปั้นอิฐและเป็นท่าขึ้นลงเรือเพื่อก่อสร้างวัดขุนอินทประมูลจึงได้ชื่อว่า "วัดท่าอิฐ" ไปโดยปริยายบริเวณวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตและหลวงพ่อเชยในมณฑปริมน้ำ พระประธานในอุโบสถชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อเพ็ชร" พระประธานในวิหารมหาอุตชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อขาว" เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาอีกสิ่งที่โดดเด่นเป็นสง่าก็คือพระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทองสีทองอร่ามศิลปะแบบลังกาอยุธยาและรัตนโกสินทร์เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกว้าง 40 เมตรสูง 73 เมตรมีองค์ระฆังและปล้องไฉน 32 ปล้องด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอและพระพุทธรูปปางต่างๆสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า "พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯมาทรงเปิดเมื่อปีพ.ศ.2543
การเดินทาง :  1. โดยรถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงสถานีบางรักน้อย-ท่าอิฐ 2. โดยรถยนต์ส่วนบุคคล 3. ทางเรือ โดยข้ามฝั่งจากเกาะเกร็ด

จำนวนผู้เข้าชม :383