หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์ > พุทธอุทยานเพชบุระ (Pechabura Buddhist Park)
พุทธอุทยานเพชบุระ (Pechabura Buddhist Park)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พุทธอุทยานเพชบุระ (Pechabura Buddhist Park)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนสระบุรี-หลัมสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056 721523
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งสร้างจำลองมาจากพระ พุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ที่วัดไตรภูมิ เป็นมหาพุทธานุสรณ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนเพชรบูรณ์ นอกจากนั้น ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษาใน พ.ศ. 2554 องค์พระฯ หล่อด้วยโลหะทองเหลืองบริสุทธิ์ หนักกว่า 45 ตัน ที่ปลายยอดจุลมงกุฎหล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 126 บาท องค์พระสูง 16.599 เมตร สูงจากพื้นดิน 35 เมตร ขนาดหน้าตัก 11.984 เมตร ซึ่งมีความหมายว่า 1 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์หนึ่งในดวงใจของชนชาวไทยทั้งประเทศ 1 หมายถึง พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งมีเพียงองค์เดียวในโลก ที่อัญเชิญมาประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเพชรบูรณ์ 9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ 84 หมายถึง วโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 26 กันยายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจาก 9 ประเทศไว้ที่ปลายยอดจุลมงกุฎและเบิกพระเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ - เพชรบูรณ์ เส้นทางหมายเลข 21 รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่งจำกัด บริษัทเพชรทัวร์ 02-9362852-66 ,02-29363230

จำนวนผู้เข้าชม :402