ควนเจดีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ควนเจดีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมุ่ที่ 6 บ้านควนเจดีย์ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074-226790
latitude :  6.72
longitude :  100.88
รายละเอียด :  ตั้งอยูํที่ตําบลลําไพลอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาอยูํหํางจากสี่แยกลําไพลไปทางอําเภอนาทวี (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๔๒) ประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นเนินเขาสูงอยูํริมถนนบริเวณสามแยก เข๎าไปมีหมูํบ๎านปริกเมื่อกํอนมีบันไดลําลองทําด๎วยไม๎ประมาณ ๓๐๐ ขั้น (ปัจจุบันไมํมีแล๎ว ถนน คสล.ขึ้นถึวควนเจย์ดี) มีเจดีย์ เล็ก ๆ ฐานของเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสทรงสูงแบบศรีวิชัยมีฐานสองชั้นซ๎อนกันอยูํ (ไมํปรากฎ หลักฐานวําใครเป็นผู๎สร๎าง) เนื่องจากเจดีย์ได๎ปรักหักพังไปมากชาวบ๎านได๎ชํวยกันบูรณะขึ้นใหมํเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ และมีการบรูณะครั้งลําสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ หากมองอยํางพิจารณาจะเห็นวําที่ยอด เจดีย์บิดเบี้ยวไปทางหนึ่ง ที่บริเวณหมูํบ๎านควนเจดีย์มีสํานักสงฆ์ที่ชื่อวําสํานักสงฆ์ควนเจดีย์ สร๎าง ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ปีมะแม
การเดินทาง :  ตั้งอยูํที่ตําบลลําไพลอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาอยูํหํางจากสี่แยกลําไพลไปทางอําเภอนาทวี (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๔๒) ประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นเนินเขาสูงอยูํริมถนนบริเวณสามแยก มีถนน ลาดยางและ คสล. สามารถเดินทางได้สะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :339