ไหว้พระ ๙ วัด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไหว้พระ ๙ วัด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เขตเทศบาลเมืองน่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054-710234
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การไหว้พระเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธา เลื่อมใสในพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน เพื่อความเป็นสิริมงคล และความก้าวหน้าในชีวิต ทั้งยังมีความเชื่อว่าหากขอพรอันใดแล้ว อานิสงส์ของการไหว้พระจะดลบันดาลให้สมประสงค์ตามพรที่ขอนั้น คติการไหว้พระ ๙ วัด มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนิกชน นอกจากด้าน คำพ้องเสียงของเลข ๙ พ้องกับคำว่า เก้า อันหมายถึงความก้าวหน้าเพิ่มพูนทั้งในด้านความมั่นคงในชีวิต ความมั่งคั่งของทรัพย์สิน ความมีชื่อเสียง และความมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแล้ว ชื่อวัดยังมีความหมายที่ส่งผลถึงความเป็นมงคลอันเป็นการเสริมสร้างพลังใจที่ดี เริ่มจาก........ วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดสวนตาล วัดหัวข่วง วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดภูมินทร์ วัดพญาภู วัดมิ่งเมือง วัดพญาวัด วัดพระธาตุเขาน้อย
การเดินทาง :  เนื่องจาก สถานที่แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในเขตในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าน่าน มีระยะ ห่างกัน ไม่ถึง ๑๐๐ เมตร และรัศมีไม่เกิน ๑ กิโลเมตร นักท่องเที่ยววสมารถใช้เวลา ในการเดินทางท่องเที่ยว ในเวลา ๑-๒ ชัวโมง โดยการเดิน จักรยาน รถราง สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :316