Username
Password
 
1,560
40,780,604
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่นำเข้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยข้อมูล
  • สภาพทั่วไป
  • โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
  • ด้านสังคม
  • เศรษฐกิจ
  • สาธารณสุข
  • สิ่งแวดล้อม
  • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • การเงินการคลัง