ศาสนา สังคม
และวัฒนธรรม

ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม คืออัตลักษณ์ของชุมชน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริม ดูแล และประชาสัมพันธ์ให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน อันจะส่งผลถึงชื่อเสียง เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว และชื่อเสียงของชุมชน ข้อมูลด้านวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงโครงการประชาคมของคนในชุมชน ถึงถูกรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปบริหารจัดการ และส่งเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูเพิ่มเติม >

จำนวนสวนสาธารณะ

น้อย