การจัดการภายใน
และธรรมาภิบาล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความเป็นธรรมาภิบาลสูง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ต่างๆ รวมถึงข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ต้องให้ความช่วยเหลือ สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ภายใต้ขอบเขตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรในมิติต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ดูเพิ่มเติม >

จำนวน อปท.

น้อย

มาก

จำนวน อปท.

น้อย

มาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7851 แห่ง

(ไม่รวม กทม)

 • อบจ.

  90 แห่ง
 • ทน.

  90 แห่ง
 • ทม.

  90 แห่ง
 • ทต.

  90 แห่ง
 • อบต.

  90 แห่ง
 • ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

  90 แห่ง

จำนวนชุมชน

851

จำนวนหมู่บ้าน

1851

จำนวนครัวเรือน

14249

จำนวนประชากร

1327851 คน

เพศชาย

527851 คน

เพศหญิง

800000 คน
 • สาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
 • นวัตกรรม
  และการศึกษา
 • สาธารณภัย
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • บริหารจัดการน้ำ
 • การจัดการภายใน
  และธรรมาภิบาล
 • ศาสนา
  สังคมและวัฒนธรรม
 • เศรษฐกิจ
  และแหล่งท่องเที่ยว