เกี่ยวกับศูนย์

about

ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

จัดตั้งขึ้นตามมติการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปฏิบัติงานของท้องถิ่นอำเภอ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ซึ่งเห็นชอบให้มีศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอทางระบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกลางให้กับท้องถิ่นอำเภอทั่วประเทศ

ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ ประกอบด้วย

1). ช่องทางประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของท้องถิ่นอำเภอในพื้นที่

2). ช่องทางแสดงข้อมูลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงานในพื้นที่

3). การส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานด้วยชุดองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน (Toolkits) และการเข้าใช้งานระบบการเรียนรู้ Local MOOC

4). ระบบการบันทึกข้อมูลปริมาณงานของท้องถิ่นอำเภอ (Workload Tracking System) เพื่อติดตามงาน/ภารกิจที่สำคัญ และปริมาณงานของท้องถิ่นอำเภอตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ช่องทางติดต่อ

หากมีประเด็นข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2241 9013 หรือทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ตั้ง ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ