ชุดความรู้ / Toolkits

กฎหมายและระเบียบ

ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนฯ 12

คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

มาตรฐานการบริการสาธารณะ

งานวิจัยศึกษา

สาระน่ารู้เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการตำเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือในการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้านการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ ณ ห้องประชุม กบท. ชั้น 2 : ผอ.โอ

อ่านต่อ >>

สถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเฉลิมพระธรรมบารมีฯ

อ่านต่อ >>