นวัตกรรม
และการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญต่อการศึกษาและส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆ ของเยาวชน และบุคคลทั่วไป ทั้งยังให้ความสำคัญกับบุคลากรในระบบการศึกษา ข้อมูลด้านการศึกษาในมิติต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถูกรวบรวมขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน จัดการงบประมาณ เพื่อให้การศึกษาของคนในชุมชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย และยังประโยชน์ให้เกิดแก่ตัวชุมชน หรือประเทศชาติต่อไปในอนาคตต่อไป

ดูเพิ่มเติม >

จำนวนโรงเรียน

น้อย

มาก

จำนวนโรงเรียน

น้อย

มาก

โรงเรียนในสังกัด อปท.

แห่ง

ครู

คน

นักเรียน

คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็็กในสังกัด อปท.

แห่ง

ครู

คน

เด็กเล็ก

คน
 • สาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
 • สาธารณภัย
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • บริหารจัดการน้ำ
 • การจัดการภายใน
  และธรรมาภิบาล
 • ศาสนา
  สังคมและวัฒนธรรม
 • เศรษฐกิจ
  และแหล่งท่องเที่ยว