เศรษฐกิจ
และแหล่งท่องเที่ยว

เศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของคนในชุมชน เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักอยู่เสมอ การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากความรู้ความสามารถของคนในท้องถิ่นเอง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว แหล่งที่พัก ร้านค้า สินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ของชุมชน จึงถูกรวบรวมเพื่อให้เกิดความสามารถในการบริหารจัดการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังประโยชน์สูงสุดให้คืนแก่ชุมชนได้ในที่สุด

ดูเพิ่มเติม >

จำนวนนักท่องเที่ยว

น้อย

มาก

จำนวนนักท่องเที่ยว

น้อย

มาก

จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด (ต่อปี)

คน

นักท่องเที่ยวต่างชาติ

คน

นักท่องเที่ยวคนไทย

คน

จำนวนร้านค้า

จำนวนร้านค้าประเภทบริการ

จำนวนโรงงาน

พื้นที่ทำการเกษตร

ไร่

 • สาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
 • นวัตกรรม
  และการศึกษา
 • สาธารณภัย
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • บริหารจัดการน้ำ
 • การจัดการภายใน
  และธรรมาภิบาล
 • ศาสนา
  สังคมและวัฒนธรรม