สาธารณภัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแล ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงและได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น ข้อมูลด้านความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยต่างๆ ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถูกรวบรวมขึ้นเพื่อให้การบริหารการบรรเทาสาธารณภัย และการประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูเพิ่มเติม >

จำนวนรถดับเพลิง

น้อย

มาก

จำนวน อปท.

น้อย

มาก

อปพร.

คน

จำนวนรถดับเพลิง

จำนวนรถบรรทุกน้ำ

จำนวนรถกู้ชีพ

 • สาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
 • นวัตกรรม
  และการศึกษา
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • บริหารจัดการน้ำ
 • การจัดการภายใน
  และธรรมาภิบาล
 • ศาสนา
  สังคมและวัฒนธรรม
 • เศรษฐกิจ
  และแหล่งท่องเที่ยว