การบริหารจัดการน้ำ

น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งต่อระบบนิเวศ การดำรงชีวิต และประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน การดูแลรักษาและบริหารจัดการแหล่งน้ำต่างๆ ของชุมชน จึงเป็นภารกิจที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำต่างๆ ในชุมชน มาวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้คนในชุมชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ใช้ในการเกษตร อย่างพอเพียง ทั้งยังรวมถึงการป้องกันและบรรเทาปัญหาจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติม >

จำนวนแหล่งน้ำ

น้อย

มาก

จำนวนแหล่งน้ำ

น้อย

มาก

แหล่งน้ำ

 • อุปโภค บริโภค
 • การเกษตร

จำนวนแหล่งน้ำที่มีปริมาตรกักเก็บไม่เกิน 2 ล้านลูกบาศก์เมตร

แห่ง

จำนวนประปาหมู่บ้าน

แห่ง

มีน้ำประปาใช้

แห่ง

ไม่มีน้ำประปาใช้

แห่ง
 • สาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
 • นวัตกรรม
  และการศึกษา
 • สาธารณภัย
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • การจัดการภายใน
  และธรรมาภิบาล
 • ศาสนา
  สังคมและวัฒนธรรม
 • เศรษฐกิจ
  และแหล่งท่องเที่ยว