โครงสร้างพื้นฐาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ถนนหนทาง รวมถึงสะพานขนาดเล็กต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้คนในชุมนุม มีการคมนาคมที่ดี ทั่วถึง ปลอดภัย มีการบำรุงรักษาและมีความพร้อมในการขยายตัวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้การวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูเพิ่มเติม >

จำนวนถนน

น้อย

มาก

จำนวนถนน

น้อย

มาก

ประเภทถนน

 • ถนนคอนกรีต
 • ถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก
 • ถนนลาดยาง
 • ถนนลาดยางพารา
 • ถนนหินคลุก
 • ถนนลูกรัง

ถนนในความดูแลของ อปท.

เส้น

ถนนของ อปท.

เส้น

ถนนที่ถ่ายโอนให้ อปท.

เส้น

 • สาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
 • นวัตกรรม
  และการศึกษา
 • สาธารณภัย
 • บริหารจัดการน้ำ
 • การจัดการภายใน
  และธรรมาภิบาล
 • ศาสนา
  สังคมและวัฒนธรรม
 • เศรษฐกิจ
  และแหล่งท่องเที่ยว