สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน คือ ภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้คนในชุมชน มีสุขภาพที่ดี มีสถานบริการด้านสาธารณสุขที่เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ ทั้งยังช่วยดูแลและแก้ไขเหตุรำคาญต่างๆ ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงถูกรวบรวมขึ้น เพื่อให้การวางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูเพิ่มเติม >

จำนวนโรงพยาบาล

น้อย

มาก

จำนวนโรงพยาบาล

น้อย

มาก

โรงพยาบาล

แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

แห่ง

จำนวนห้องน้ำสาธารณะ

 • นวัตกรรม
  และการศึกษา
 • สาธารณภัย
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • บริหารจัดการน้ำ
 • การจัดการภายใน
  และธรรมาภิบาล
 • ศาสนา
  สังคมและวัฒนธรรม
 • เศรษฐกิจ
  และแหล่งท่องเที่ยว