ศาสนา สังคม
และวัฒนธรรม

ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม คืออัตลักษณ์ของชุมชน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริม ดูแล และประชาสัมพันธ์ให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน อันจะส่งผลถึงชื่อเสียง เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว และชื่อเสียงของชุมชน ข้อมูลด้านวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงโครงการประชาคมของคนในชุมชน ถึงถูกรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปบริหารจัดการ และส่งเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูเพิ่มเติม >

จำนวนสวนสาธารณะ

น้อย

มาก

จำนวนสวนสาธารณะ

น้อย

มาก

จำนวนผู้สูงอายุ

คน

จำนวนผู้พิการ

คน

สวนสาธารณะ/ลานกีฬา/สนามกีฬา

จำนวนห้องสมุด

จำนวนตลาด

จำนวนสนามเด็กเล่น

 • สาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
 • นวัตกรรม
  และการศึกษา
 • สาธารณภัย
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • บริหารจัดการน้ำ
 • การจัดการภายใน
  และธรรมาภิบาล
 • เศรษฐกิจ
  และแหล่งท่องเที่ยว